درب ریلی

روش محاسبه دهانه نصب و مفید درب ریلی

دهانه نصب

دهانه نصب ارتفاع = 3cm – ارتفاع درب

دهانه نصب عرض = 7cm – عرض درب

دهانه مفید

دهانه مفید ارتفاع = 4cm – ارتفاع درب

دهانه مفید عرض = 8cm – عرض درب

فهرست